Begravningsordningar

Det är viktigt att begravningen blir till ett fint och vackert minne för dig som anhörig. 

Vi hjälper dig att så långt det är möjligt anordna begravningen efter de önskemål som finns. 

En begravning kan vara uppbyggd på många olika sätt, men alla har efter att man avlidit både rätt till att begravas och måste begravas.

Oavsett begravningsform är Svenska Kyrkan på nästan alla orter i Sverige huvudman för begravningsverksamheten.

Det innebär att alla, medlem i Svenska Kyrkan eller ej, har rätt att få en begravningsplats på en kyrkogård.

Det är inte i varje enskilt fall möjligt att få en plats precis där det önskas, men Svenska Kyrkan är i sig skyldig att erbjuda en.

Svenskkyrklig begravningsgudstjänst

Var man i livet medlem Svenska Kyrkan har man sedan också rätt att begravas där. Begravningsgudstjänsten äger oftast rum i den lokala kyrkan eller ett lokalt kapell. Svenska Kyrkan står då till förfogande med kyrkorum, präst, kantor och vaktmästare. Före begravningen sker ett samtal tillsammans med präst.Frikyrklig begravningsgudstjänst

Begravningsgudstjänsten äger ofta rum i församlingens kyrka. Gudstjänsten planeras i samråd med officianten, i regel pastor i församlingen, samt ofta med övriga medverkande.                    En frikyrklig begravningsgudstjänst kan i flera stycken likna en svenskkyrklig, men är ofta friare uppbyggd.

Borgerlig begravningsakt

En borgerlig begravningsakt får inte äga rum i ett kyrkorum som Svenska Kyrkan förfogar över. Dock är Svenska Kyrkan som huvudman skyldig att anvisa en lokal där den borgerliga akten kan hållas, vilket oftast är ett församlingshem på orten.

En borgerlig begravning kan läggas upp med stor frihet beroende på de önskemål den avlidne själv haft eller som anhörig har. Ofta är musikinslag och diktläsning viktiga beståndsdelar i en borgerlig begravningsakt.

Det enda grundläggande kravet är att det inte får förekomma något som strider mor värdigheten och den allvarliga innebörden i det som sker. I övrigt är det egentligen bara egna tankar som sätter gränserna.Akt inom annan religion och trossamfund

Då det finns många religioner och trossamfund i Sverige idag finns det olika ceremonier, som sinsemellan kan se väldigt olika ut och äga rum i olika typer av lokaler. Det finns på en del platser även särskilda avdelningar på kyrkogården för olika trosinriktningar.Oavsett begravningsform är det viktigt att föra ett gott samtal
om vilka önskemål som finns, så att begravningen blir ett fint minne.